මවකගේ සිහිනය

නිවුන් ගර්භණි තත්වයක අවදානම

නිවුන් ගර්භණි තත්වයක අවදානම

කිරි සිනහ දක්න්නට හොදම කාලේ ඔබ දන්නවාද?

කිරි සිනහ දක්න්නට හොදම කාලේ ඔබ දන්නවාද?

දරුවා මවු කිරි බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු

දරුවා මවු කිරි බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු

දිගුකලක් මව්කිරි දීමෙන් දරුවන්ගේ බුද්ධි මට්මට ඉහළට

දිගුකලක් මව්කිරි දීමෙන් දරුවන්ගේ බුද්ධි මට්මට ඉහළට

ගර්භණි සමයට පමණක් සීමා වූ බාහිර වෙනස්වීම්

ගර්භණි සමයට පමණක් සීමා වූ බාහිර වෙනස්වීම්

ගැබිනි මව ව්‍යායාම කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන

ගැබිනි මව ව්‍යායාම කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන

අලුත් බබා නිසා වැඩිමහල් දරුවන්ගේ සිත් රිදිලද

අලුත් බබා නිසා වැඩිමහල් දරුවන්ගේ සිත් රිදිලද

දරුවන්ට උණ වැළඬෙන්නේ මේ හේතූන් නිසා විය හැකිය

දරුවන්ට උණ වැළඬෙන්නේ මේ හේතූන් නිසා විය හැකිය

More News »

add_one