මවකගේ සිහිනය

හොඳ මානසිකත්වයක් තිබිය යුතූ උතූම් මවුපදවිය

හොඳ මානසිකත්වයක් තිබිය යුතූ උතූම් මවුපදවිය

ගර්භණී සමයේදී ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්

ගර්භණී සමයේදී ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්

නිසි වයසේදී විවාහ නොවීමත් දරු උපතට බාධාවක්

නිසි වයසේදී විවාහ නොවීමත් දරු උපතට බාධාවක්

කුඩා දරුවන් අතරේ ඉක්මනින් පැතිර යා හැකි අත්-පා-මුඛ රෝගය

කුඩා දරුවන් අතරේ ඉක්මනින් පැතිර යා හැකි අත්-පා-මුඛ රෝගය

පොඩි දරුවන්ට ඇතිවෙන පණු අමාරුව ගැන කතා කරමු

පොඩි දරුවන්ට ඇතිවෙන පණු අමාරුව ගැන කතා කරමු

දරුවන්ට උණ වැළඳීමට බලපාන හේතු

දරුවන්ට උණ වැළඳීමට බලපාන හේතු

අම්මලා බය කරන Strawberry Naevus

අම්මලා බය කරන Strawberry Naevus

දරු සම්පතට අවුරුදු 49 ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා

දරු සම්පතට අවුරුදු 49 ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ගැබිනි මව්වරුන්ට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳුණොත් තත්ත්වය උග්‍රවිය හැකියි
 

ගැබිනි මව්වරුන්ට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳුණොත් තත්ත්වය උග්‍රවිය හැකියි
 

දැන් නැත පෙර තිබූ බාධා දරු සුරතල් බලමු මෙදා

දැන් නැත පෙර තිබූ බාධා දරු සුරතල් බලමු මෙදා

දෙවැනි දරු උපතට සූදානම් වන මවට මඟහැරෙන කරුණු

දෙවැනි දරු උපතට සූදානම් වන මවට මඟහැරෙන කරුණු

මේ දිනවල දරුවන් අතර පැතිර යන රෝගයක්

මේ දිනවල දරුවන් අතර පැතිර යන රෝගයක්

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

රත කල්කය නොදීමෙන් ළදරුවා ලෙඩෙක් වෙන්න පුඵවන්

රත කල්කය නොදීමෙන් ළදරුවා ලෙඩෙක් වෙන්න පුඵවන්

දරු උපතකට ඔබේ රැකියාව බාධාවක් නොවේ

දරු උපතකට ඔබේ රැකියාව බාධාවක් නොවේ

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ගර්භ සමයේ දී දරුවන්ගේ වර්ධනය කෙසේ දැයි දැනගන්න

ගර්භ සමයේ දී දරුවන්ගේ වර්ධනය කෙසේ දැයි දැනගන්න

මව් පදවියට පෙර සිටම ඔබ ෆෝලික් අම්ල පෙත්ත ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?

මව් පදවියට පෙර සිටම ඔබ ෆෝලික් අම්ල පෙත්ත ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?

ඒ සුබාරංචිය ලැබුණු මුල් කාලයේ මුරුංගාල සුදුලුනුල කරවිල වැනි දෑ කන්න එපා

ඒ සුබාරංචිය ලැබුණු මුල් කාලයේ මුරුංගාල සුදුලුනුල කරවිල වැනි දෑ කන්න එපා

සිසේරියන් සැත්කමකින් දරුවකු බිහිකිරීමට හේතුවන සාධක

සිසේරියන් සැත්කමකින් දරුවකු බිහිකිරීමට හේතුවන සාධක

නිවුන් ගර්භණි තත්වයක අවදානම

නිවුන් ගර්භණි තත්වයක අවදානම

කිරි සිනහ දක්න්නට හොදම කාලේ ඔබ දන්නවාද?

කිරි සිනහ දක්න්නට හොදම කාලේ ඔබ දන්නවාද?

දරුවා මවු කිරි බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු

දරුවා මවු කිරි බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු

More News »

add_one