මවකගේ සිහිනය

ගර්භ සමයේ දී දරුවන්ගේ වර්ධනය කෙසේ දැයි දැනගන්න

ගර්භ සමයේ දී දරුවන්ගේ වර්ධනය කෙසේ දැයි දැනගන්න

මව් පදවියට පෙර සිටම ඔබ ෆෝලික් අම්ල පෙත්ත ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?

මව් පදවියට පෙර සිටම ඔබ ෆෝලික් අම්ල පෙත්ත ලබා ගත යුත්තේ ඇයි?

ඒ සුබාරංචිය ලැබුණු මුල් කාලයේ මුරුංගාල සුදුලුනුල කරවිල වැනි දෑ කන්න එපා

ඒ සුබාරංචිය ලැබුණු මුල් කාලයේ මුරුංගාල සුදුලුනුල කරවිල වැනි දෑ කන්න එපා

සිසේරියන් සැත්කමකින් දරුවකු බිහිකිරීමට හේතුවන සාධක

සිසේරියන් සැත්කමකින් දරුවකු බිහිකිරීමට හේතුවන සාධක

නිවුන් ගර්භණි තත්වයක අවදානම

නිවුන් ගර්භණි තත්වයක අවදානම

කිරි සිනහ දක්න්නට හොදම කාලේ ඔබ දන්නවාද?

කිරි සිනහ දක්න්නට හොදම කාලේ ඔබ දන්නවාද?

දරුවා මවු කිරි බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු

දරුවා මවු කිරි බීම ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු

දිගුකලක් මව්කිරි දීමෙන් දරුවන්ගේ බුද්ධි මට්මට ඉහළට

දිගුකලක් මව්කිරි දීමෙන් දරුවන්ගේ බුද්ධි මට්මට ඉහළට

ගර්භණි සමයට පමණක් සීමා වූ බාහිර වෙනස්වීම්

ගර්භණි සමයට පමණක් සීමා වූ බාහිර වෙනස්වීම්

ගැබිනි මව ව්‍යායාම කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන

ගැබිනි මව ව්‍යායාම කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන

අලුත් බබා නිසා වැඩිමහල් දරුවන්ගේ සිත් රිදිලද

අලුත් බබා නිසා වැඩිමහල් දරුවන්ගේ සිත් රිදිලද

දරුවන්ට උණ වැළඬෙන්නේ මේ හේතූන් නිසා විය හැකිය

දරුවන්ට උණ වැළඬෙන්නේ මේ හේතූන් නිසා විය හැකිය

More News »

add_one