122 Views  
දරුවා අබාධිත වූවත් හැකියාව ඇගයීමට ලක් කළ යුතුයි
වැලක ගෙඩි ඒ වැලට බරක් නොවේ කියා කියමනක් ඔබ අසා තිබෙනවාදරෑ ඒ කියමනට බොහෝ දුරට හේතු වන්නේ දරුවන් සම්බන්ධ ගැටලු වලදී දෙමාපියන් සිතන පතන ආකාරය පිළිබඳවයිග වර්තමානයේදී නම් අතලොස්සක් තරම් පිරිසක් තමාගේ දරුවා මහමඟ දමා යන්නට තරම් අකාරුණික වුවත් ඒ අනුව බලන කල අතීතයේ සිටි මව්වරුල පියවරු සැබෑ ශ්‍රේෂ්ඨ උතුම් පුද්ගලයන් බව ඔබට අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැග

ඔවුන්ට තමාගේ දරුවන් කුමන මට්ටමකින් කුමන තත්ත්වයක සිටියත් ඔවුන්ල රැකවරණයල අධ්‍යාපනය සහ ආදරය ලබා දීමට කිසිවිටකත් පසුබට නොවේග ඒ දරුවා යම් ආබාධිත දරුවෙක් නම් ඔහුට හෝ ඇයට අවශ්‍ය ආදරයල රැකවරණය පමණක් නොව අධ්‍යාපනය ද අනෙක් දරුවන්ට මෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වේග අපි බොහෝදුරට සියලු අංගෝපාංග පිහිටා ඇති ආබාධිත මට්ටමේ සිටින දරුවන් පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කර කථා කළත් වඩාත් සැලකිල්ලක් දැක්විය යුත්තේ උපතින් යම් යම් ආබාධ සඳහා මුහුණ දී ඇති අය පිළිබඳවයිග හේතුව ඒ දරුවන්ට තනිවම ජීවිතයට මුහුණ දීමට තරම් ශක්තියක් නොමැති වීම සහ නිවැරදි චෛර්යාවන් මොනවාදැයි අවබෝධ කර ගැනීමට තරම් ඔවුන්ගේ සංවේදනය දියුණු නොවීම නිසයිග කෙසේ වෙතත් මෙවර ආචාර්ය මිහිර වික්‍රමාරච්චි මහතා අපි සමඟ සාකච්ඡා කළේ යම් දරුවෙක්ව පාසැල් අධ්‍යාපනය කරා යොමු කර වීමට පෙර මූලික දැනුම සංවර්ධනය කිරීමට දෙමාපියන්ට අනුගමනය කළ හැකි ඉගෙනුම් විධි කිහිපයක් පිළිබඳවයිග ඒ වගේම මේ මඟින් එවැනි ආබාධ සහිත දරුවන් තුළ මූලික දැනුම වර්ධනය කිරීමට හැකි වනවා සේම දරුවන්ගේ

කථා කිරීමේ හැකියාවද වර්ධනය කිරීමේ අභ්‍යාසයක් ලෙසින්ද භාවිතා කළ හැකියිග පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් වලදී ර්‍ණහැකියිල උත්සාහ කරමිල නොහැකි” යන අවස්ථා තුනක් යටතේ දරුවාගේ හැකියාව ඇගයීමට ලක් කළ යුතුයිග මේ සඳහා විිවිධ ආකාරයේ රූපල අකුරුල පාටල ඉලක්කම්ල සතුන් ආදිය යොදාගෙන සකස් කළ පින්තූර මඟින් දරුවාට ඒ පිළිබඳ අධ්‍යාපනය කිරීමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතුයිග මේ සඳහා උදාහරණ ලෙස පහත අවස්ථා පිළිබඳ විමසා බලමුග

ර්‍ණමම පාට හඳුනන්නෙමි” - මේ යටතේ නිල්ල කොළල කහල තැඹිලිල රතු යන වර්ණවල නම එම වර්ණයේම පැහැයෙන් ලියා ඒ වර්ණ දරුවාට හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදී මට හැකියිග

ර්‍ණමම අකුරු හෝඩිය දනිමි” - මේ අවස්ථාවේදී අල ආල ඇල ඈල ඉල ඊ ආදී වශයෙන් දරුවාට හෝඩියේ අකුරු පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීමට උත්සාහ කළ හැකියිග

ර්‍ණමට වචනවල මුල් අකුරු මතකයි” - මෙහිදී යම් වචනයක් දරුවාට ලබාදී එහි මුලකුර මතක දැයි විමසා බැලීමට හැකියිග උදා - බල්ලා යන්නෙහි මුල අකුර

ර්‍ණබ” යන්නයිග

ර්‍ණමට මගේ නම ලිවිය හැකියි” - දරුවාට තමාගේ නම් ලිවීමට අවස්ථාවක් ලබාදීම මඟින් ඒ පිළිබඳ යම් ඉගැන්වීමක් කළ හැකියිග

උදා - සුනිල්

මට වචන ලිවිය හැකියි - මේ යටතේ දරුවාට සරල වචන ලිවීමට අවස්ථාව ලබාදිය හැකියිග උදා - කලයල මල

මම රූප හා හැඩතල හඳුනමි - වෘත්තල ඍජුකෝණාස්‍රල සමචතුරස්‍රල ත්‍රිකෝණ ආදී හැඩතල පෙන්වා ඒවා හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාවක් සලසා දිය යුතුයිග

මට දහයට ගනින්නට හැකියි - ඔබගේ ඇඟිලි භාවිතා කරමින් දරුවාට 1 සිට 10ට ගණන් කිරීමේ අවස්ථාවක් ලබාදිය යුතුයිග

මම ඉලක්කම් හඳුනමි - 1ල2ල3 ලෙසින් ඉලක්කම් විවිධ වර්ණ භාවිතා කර ලියා දරුවාට ඒවා හඳුනා ගැනීමට හැකිදැයි විමසා බැලිය යුතුයිග

මට එකතු කළ හැකියි - විිවිධ සතුන්ල පලතුරු ආදිය පිළිබඳ රූප ඇසුරින් දරුවාට එකතු කිරීමේ හැකියාවක් වර්ධනය කළ හැකියිග

ඉහත අවස්ථා වලදී ර්‍ණමම” ලෙසින් හැඳින්වෙනේ ආබාධිත දරුවායි

curtesy : dinamina.lk


Wmqgd .ekSu weiqfrks